جلسه هیات مدیره انجمن با مدیر عامل سازمان بیمه خدمات درمانی بیمه نیروهای مسلح

جلسه موفق با مدير عامل محترم سازمان بیمه خدمات درماني نيروهاي مسلح جناب آقاي دكتر امير نوروزي، تهران ٩٩/٦/٢ در این جلسه مقرر شد تفاهم نامه ای فیمابین منعقد گردد تا نقطه نظرات هر دو طرف لحاظ شود.
۱۳۹۹/۰۶/۱۳
iran-pta.ir
نام شرکت: