منبع:Website managerParsianmehr Software Developmentiran-pta.ir8/15/2022 2:33:51 PMfaاعتراض انجمن فیزیوتراپی به اقدام شرکت‌های بیمه تکمیلی1401/05/20http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/756/اعتراض انجمن فیزیوتراپی به اقدام شرکت‌های بیمه تکمیلی1401/05/20مدرس فاقد صلاحیت به مراجع قضایی معرفی شد1401/05/20http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/755/مدرس فاقد صلاحیت به مراجع قضایی معرفی شد1401/05/20پایان مرداد آخرین مهلت ارسال مقالات کنگره سی و سوم1401/05/15http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/754/پایان مرداد آخرین مهلت ارسال مقالات کنگره سی و سوم1401/05/15آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول1401/05/15http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/753/آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول1401/05/15آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول1401/05/15http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/752/آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول1401/05/15جلسه هیأت مدیره انجمن با رئیس شورایعالی بیمه در خصوص تعرفه عجیب سندیکای بیمه گران1401/05/05http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/751/جلسه هیأت مدیره انجمن با رئیس شورایعالی بیمه در خصوص تعرفه عجیب سندیکای بیمه گران1401/05/05تاییدیه آتش نشانی معضلی برای صدور مجوز فیزیوتراپیست ها1401/05/05http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/750/تاییدیه آتش نشانی معضلی برای صدور مجوز فیزیوتراپیست ها1401/05/05پیام تبریک رییس انجمن فیزیوتراپی ایران به مناسبت دوم مرداد1401/05/05http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/749/پیام تبریک رییس انجمن فیزیوتراپی ایران به مناسبت دوم مرداد1401/05/05خطر اعزام دانش‌آموختگان فیزیوتراپی به خارج از کشور وزارت بهداشت رسیدگی کند1401/05/05http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/748/خطر اعزام دانش‌آموختگان فیزیوتراپی به خارج از کشور وزارت بهداشت رسیدگی کند1401/05/05مراسم بزرگداشت دوم مرداد روز ملی فیزیوتراپی در تهران برگزار شد1401/05/05http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/747/مراسم بزرگداشت دوم مرداد روز ملی فیزیوتراپی در تهران برگزار شد1401/05/05خواستار اجرای فراگیر مقطع دکترای حرفه ای فیزیوتراپی در کشور هستیم1401/05/05http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/746/خواستار اجرای فراگیر مقطع دکترای حرفه ای فیزیوتراپی در کشور هستیم1401/05/05جایگاه توانبخشی کجاست1401/05/05http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/745/جایگاه توانبخشی کجاست1401/05/05حوزه توانبخشی در نظام سلامت کشور مغفول مانده است1401/05/05http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/744/حوزه توانبخشی در نظام سلامت کشور مغفول مانده است1401/05/05فیزیوتراپیست محسن صحرا نورد مشاور و سرپرست حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر شد1401/05/05http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/743/فیزیوتراپیست محسن صحرا نورد مشاور و سرپرست حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر شد1401/05/05سقف ریالی و تعداد نسخ بیمه سلامت حذف شد1401/05/05http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/742/سقف ریالی و تعداد نسخ بیمه سلامت حذف شد1401/05/05معوقات پرداخت بیمه تامین اجتماعی به مراکز فیزیوتراپی هشت ماهه شد1401/05/05http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/741/معوقات پرداخت بیمه تامین اجتماعی به مراکز فیزیوتراپی هشت ماهه شد1401/05/05اطلاعیه1401/05/05http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/740/اطلاعیه1401/05/05اقدام غیر قانونی بیمه های تکمیلی در کاهش تعرفه‌های فیزیوتراپی1401/05/05http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/739/اقدام غیر قانونی بیمه های تکمیلی در کاهش تعرفه‌های فیزیوتراپی1401/05/05 نامه سازمان نظامی پزشکی مبنی بر عدم پذیرش تعرفه های غیرمنصفانه بیمه های تکمیلی1401/04/21http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/738/ نامه سازمان نظامی پزشکی مبنی بر عدم پذیرش تعرفه های غیرمنصفانه بیمه های تکمیلی1401/04/21تربیت دستیار پزشک در آموزشگاه‌های خصوصی غیرقانونی است1401/04/21http://www.iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/737/تربیت دستیار پزشک در آموزشگاه‌های خصوصی غیرقانونی است1401/04/21