چهارشنبه دوم بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۶:۷:۴۵ قبل از ظهر
 
آيين نامه انجمن

مقدمه: در اجراي ماده هفت اساسنامه انجمن علمي فيزيوتراپي ايران كه در سطور بعد به اختصار انجمن ناميده مي شود و به منظور ايجاد هماهنگي، تقسيم وظائف، مشاركت اعضاء در تصميم گيري ها و اجراي امور مربوط به فيزيوتراپي در جهت ارائه خدمات آموزشي، علمي، فني، پژوهشي و حرفه اي درماني به جامعه فيزيوتراپي كشور و همچنين افزايش سطح كمي و كيفي خدمات فيزيوتراپي به بيماران، آيين نامه داخلي انجمن تنظيم گرديد.

فصل اول - كليات آيين نامه كميته هاي انجمن:
ماده 1 - هيئت مديره انجمن به منظور نيل به اهداف و مصوبات انجمن و در جهت الويت دادن، سرعت بخشيدن ، تقسيم وظائف، مشاركت هر چه بيشتر اعضاء و كسب نتايج مطلوب در كليه زمينه هائي كه لازم تشخيص مي دهد با ذكر نام و شرح وظائف مشخص كميته را تشكيل مي هد.
ماده 2 - كليات آيين نامه كميته هاي انجمن براي تمام كميته ها لازم الاجرا مي باشد.
ماده 3 - هر كميته علاوه بر رعايت شرح وظائف مصوب كميته خود ملزم به رعايت اساسنامه انجمن،كليه قوانين، مقررات و بخشنامه هاي رسمي دولت است.
ماده 4 - سرپرست كميته عضو هيئت مديره انجمن بوده كه به پيشنهاد و تصويب نهائي اعضاي هيئت مديره براي دوره خدمت همان هيئت مديره تعيين مي گردد.
ماده 5 - اعضاي كميته بعلاوه سرپرست كميته متشكل از ( 3 يا 5 يا 7 ) نفر بوده كه ساير اعضاء به پيشنهاد سرپرست كميته و تصويب هيئت مديره انجمن براي دوره خدمت همان هيئت مديره تعيين مي گردند.
ماده 6 - سرپرست كميته موظف است حداكثر طي 15 روز پس از انتخاب، افراد پيشنهادي خود را يكجا و كتبا به هيئت مديره معرفي نمايد.
ماده 7 - اعضاي كميته ها مي بايست عضو انجمن بوده و بدهي معوقه نداشته باشند.
ماده 8 - هيئت مديره در اولين جلسه با بررسي سوابق نسبت به تاييد يا رد افراد پيشنهادي سرپرست كميته تصميم گيري خواهد كرد.
ماده 9 - در اولين جلسه كميته يك نفر به عنوان دبير كميته با راي اكثريت اعضاء انتخاب مي گردد.
ماده 10 -كميته ها حد اقل ماهي دو بار تشكيل جلسه داده و صورت جلسات به دفتر انجمن ارسال خواهد شد.
ماده 11 - در صورت غيبت سرپرست كميته، دبير موظف است موارد تصميم گيري و صورت جلسات را كتبا به انجمن ارسال نمايد.

ماده 12 - تصميمات كميته ها پس از تصويب هيئت مديره انجمن قابل اجرا مي باشد.
ماده 13 - سرپرست كميته مسئول و پاسخگوي فعاليتهاي كميته در برابر هيئت مديره مي باشد.
ماده 14 - كليه مكاتبات كميته ها بايد با سربرگ و شماره رديف دفتر انجمن انجام گيرد.
تبصره 1 - امضاء كليه نامه هاي رسمي بر اساس تبصره سه ماده 15 اساسنامه انجمن مي باشد.
تبصره 2 – رونوشت كليه مكاتباب كميته ها در دفتر انجمن و كميته مربوطه بايگاني مي شود.
ماده 15 - كليه اقدامات، مكاتبات، حضور در جلسات، پاسخ به دعوتنامه ها با هر عنوان بايد با اطلاع و از طريق هيئت مديره انجمن انجام گيرد.
ماده 16 - سرپرست و اعضاي كميته ها حق دخالت در تبليغ براي شركت ها و اشخاص از قبيل مصاحبه ، سخنراني و .... را ندارند.
ماده 17 – چنانچه هر يك از اعضاي كميته سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب بدون دليل موجه به تشخيص سرپرست كميته در جلسات شركت ننمايد مستعفي شناخته خواهد شد.
ماده 18 - سرپرست هر كميته مي تواند با ذكر دليل، تغيير هر يك از اعضاي كميته را كتبا از هيئت مديره درخواست نمايد.
ماده 19 - صلاحيت و ادامه فعاليت سرپرست و هر يك از اعضاي كميته با درخواست كتبي حد اقل سه نفر از اعضاي هيئت مديره در جلسه رسمي هيئت مديره قابل تجديد نظر مي باشد.
ماده 20 - در صورت لزوم جانشين سرپرست كميته از سوي هيئت مديره و جانشين ساير اعضاي كميته با پيشنهاد سرپرست كميته و تصويب هيئت مديره تعيين مي گردد.
ماده 21 - تفويض مسئوليت ها با ابلاغ كتبي رئيس هيئت مديره مي باشد.
ماده 22 - كليه خدمات سرپرست و اعضاي هر كميته غير سياسي ، غير انتفاعي و افتخاري است.
ماده 23 - هيئت مديره مي تواند در هر زمان شرح وظائف كميته ها را تغيير دهد.
ماده 24 - بخش مشخصي براي هر كميته در وب سايت انجمن در نظر گرفته مي شود كه فعاليت خود را در آن منعكس نمايد.
ماده 25 - كميته ها بايد هزينه فعاليت هاي خود را برآورد كرده به هيئت مديره اعلام نمايند تا پس از تصويب اجرا شود.
ماده 26 - سوء استفاده از اسناد، مهر و سربرگ انجمن خلاف مقررات است و پيگرد قانوني دارد.
ماده 27 - هيئت مديره انجمن بنا به ضرورت، اهميت و الويت مي تواند در كميته هاي مختلف ساب كميته تشكيل دهد.

كميته هاي انجمن:
ماده 28 - انجمن مشتمل بر4 كميته آموزشي، حرفه اي - درماني، رفاهي و دانشجوئي مي باشد.

فصل دوم- كميته آموزش:
ماده 29 - كميته آموزش بر اساس اساسنامه، آيين نامه انظباتي، كليات آيين نامه كميته هاي انجمن و مصوبات هيئت مديره با هدف ارتقاء دانش فيزيوتراپي در سطح كشور تشكيل مي گردد.

ماده 30 - نقد، بررسي و ارائه پيشنهاد در سياست گذاري كلان آموزشي فيزيوتراپي، رشته هاي مرتبط و مسئولين خدمات آموزشي درماني.
ماده 31 - برنامه ريزي به منظور ارتقاء سطح علمي همكاران فيزيوتراپيست از طريق دوره هاي آموزشي، كنگره، سمينار، كارگاه و ....
ماده 32 - ارائه پيشنهاد و مشاركت در بازنگري دروس مقاطع تحصيلي فيزيوتراپي.
ماده 33 - تدوين دوره هاي آموزش مدون فيزيوتراپي .
ماده 34 - برنامه ريزي در جهت يكسان سازي محتواي آموزشي دروس مختلف رشته فيزيوتراپي در بين دانشگاه هاي مختلف كشور و بهبود آن با بهره گيري از منابع دانشگاه هاي معتبر خارجي وWCPT
ماده 35 - مشاركت و همكاري در كليه امور آموزشي فيزيوتراپي با وزارتخانه ها، سازمان نظام پزشكي، WCPT و حضور در جلسات و پاسخ به درخواست همكاري در محدوده شرح وظائف.
ماده 36 - مشاركت در تدوين شاخه هاي تخصصي فيزيوتراپي در مقاطع تحصيلي فيزيوتراپي.
ماده 37 - تدوين، پيشنهاد و پيگيري تشكيل دوره DPT) ( Doctor of Physical Therapy از دوره كارشناسي.
ماده 39 - تدوين و اجراي دوره هاي آموزشي با هدف پيش بيني و رفع نياز هاي درماني در شرايط اضطراري جامعه نظير زلزله، سيل، جنگ و ....
ماده 40 - تعيين الويت هاي ترجمه، تدوين و تاليف متون علمي مرتبط با رشته فيزيوتراپي از طريق نياز سنجي

ماده 41 - تلاش در جهت تامين نيروهاي انساني آموزشي، تجهيزات آموزش فيزيوتراپي مراكز آموزشي، شعب ، كنگره ها، سمينار ها، كارگاه ها و ... . در حدود امكانات.
ماده 42 - همكاري با دبيران كنگره ها، سمينار ها، كارگاه هاي علمي انجمن و يا ساير گروهاي پزشكي كه انجمن با آنها مشاركت اجرائي يا علمي دارد.
ماده 43 - همكاري با مجامع علمي در محدوده شرح وظائف.
ماده 44- تأييد صلاحيت علمي مدرسين كليه فعاليت هاي آموزشي انجمن.
ماده 45 - پيشنهاد مساعدت اعضاء انجمن و دانشجويان رشته فيزيوتراپي براي شركت در دوره هاي آموزشي، بورس هاي تحصيلي، كنگره ها، سمينار ها،كارگاه ها و .... در داخل و خارج كشور به هيئت مديره انجمن.

ماده 46 - پيگيري درخواست هاي آموزشي ارجاع داده شده اعضاء به كميته آموزش و گزارش اقدامات به هيئت مديره.

ماده 47 - تلاش درجهت تسريع اطلاع رساني و دسترسي اعضاء به منابع علمي داخلي و خارجي اعم از كتب، مقالات و بانك هاي اطلاعاتي.
ماده 48 - كميته آموزشي حق دخالت در امور اجرائي مراكز آموزشي و اعضاء هيئت علمي كه سبب اختلاف، تشنج آفريني و يا جانبداري هدفمند از مراكز يا افراد شود را ندارد.

1-48 - كميته در جهت بهبود امور آموزشي مي تواند گزارش خود را محرمانه به هيئت مديره انجمن ارائه دهد.

ماده 49 - انتخاب مدرسين، كتب و نشريات سال.

فصل ششم – شعب انجمن


آيين نامه شعب انجمن:
ماده 1- در اجراي ماده چهار اساسنامه انجمن و به منظور تقويت ارتباط دوجانبه هيئت مديره و اعضاء و بر اساس ضرورت شعب استاني انجمن با تاكيد بر فعاليتهاي علمي تشكيل مي شوند.
ماده 2- اهداف، فعاليت ها و شرح وظائف شعب و كميته هاي مربوطه بر اساس اساسنامه، آيين نامه انضباطي، كليات و آيين نامه كميته هاي انجمن و مصوبات هيئت مديره مي باشد.

بند 1- اهداف
ماده 3– تسهيل در راه گسترش فعاليتهاي علمي اعضاء در سطح كشور
ماده 4 – ارتقاء سطح علمي اعضاء
ماده 5– افزايش و گسترش آخرين تجارب كلينيكي، نو آموزي و باز آموزي در سطح كشور
ماده 6- تشويق و ترغيب مستمر اعضاء به لزوم توجه بيشتر به دانش روز فيزيوتراپي
ماده 7- ايجاد تسهيلات جهت مشاركت و حضور اعضاء در فعاليتهاي علمي
ماده 8– پيگيري و اجراي مصوبات هيئت مديره انجمن در شعب
ماده 9 – تقويت و تسريع ارتباط هيئت مديره با فيزيوتراپيست هاي سراسر كشور
ماده 10– انعكاس پيشنهادات، ديدگاه ها و مشكلات فيزيوتراپيست ها به هيئت مديره انجمن
ماده 11 – پيگيري مشكلات فيزيوتراپيست هاي استان در سازمانهاي ذيربط استاني
ماده 12 - نظارت بيشتر انجمن بر عملكرد اعضاء در سطح كشور
ماده 13 - آگاهي و مشاركت انجمن در تصميم گيري هاي مسئولين اجرائي سازمان ها در استان ها

بند 2 – نحوه تشكيل شعب
ماده 14 - در هر استان يك شعبه كه با نام انجمن فيزيوتراپي ايران (شعبه نام استان) ناميده مي شود با تصويب هيئت مديره انجمن تشكيل مي گردد و همين نام در سربرگها و مكاتبات چاپ مي شود.
ماده 15 - تعداد اعضاي هيئت مديره شعب 3 يا 5 يا 7 نفر عضو اصلي، يك نفر بازرس و يك يا دو نفر عضو علي البدل مي باشد.
1-15 تعداد اعضاي هيئت مديره در استان هائي كه تا 50 نفر فيزيوتراپيست عضو انجمن داشته باشند 3 نفر، بين 50 تا 200 نفر 5 نفر و بيش از 200 نفر 7 نفر خواهد بود.
2-15 درشعبي كه اعضاي هيئت مديره 3 نفر باشند يك عضو علي البدل و درشعبي كه اعضاي هيئت مديره 5 يا 7 نفر باشند دو نفر به عنوان اعضاي علي البدل انتخاب مي شوند.
ماده 16- انتخابات شعب با درخواست كتبي حد اقل 10 نفر از اعضاي انجمن ساكن در استان و پس از تصويب هيئت مديره انجمن در مجمع عمومي استان انجام مي شود.
1-16 دوره خدمت هيئت مديره شعب سه سال مي باشد.
2-16 انتخابا ت شعبه در هر دوره پس از انتخابات هيئت مديره انجمن برگزار می گردد.
3-16 پس از تصويب هيئت مديره انجمن، تاريخ و محل انتخابات هيئت مديره شعب حداقل 15 روز قبل اطلاع رساني خواهد شد.
ماده 17- انتخابات شعب با حضور نماينده تام الاختيار انجمن رسميت يافته و با نظارت دو نفر از اعضاي حاضر كه از سوي شركت كنند گان پيشنهاد و به تصويب حاضرين مي رسند برگزار مي گردد.
ماده 18- جلسه انتخابات با حضور نصف بعلاوه يك اعضاي ا نجمن در استان رسميت مي يابد.
1-18 تعداد اعضاي انجمن در هر استان قبل از انتخابات تعيين و به نماينده تام الاختيار انجمن بطور كتبي اعلام مي گردد.
ماده 19 - در صورتي كه در جلسه نخست تعدادحاضرين به حد نصاب نرسد جلسه بعد حد اقل با فاصله پانزده روز برگزار مي گردد و با هر تعداد اعضاي شركت كننده رسميت خواهد يافت.
ماده 20 - در جلسه انتخابات فهرست كاملي از فيزيوتراپيست هاي حاضر عضو انجمن كه به امضاء يكايك آنها رسيده باشد تهيه خواهد شد.
1-20 فيزيوتراپيست هاي غير عضو انجمن حق شركت در انتخابات و كانديد شدن جهت هيئت مديره شعب را ندارند. اين افراد چنانچه فرم رسمي عضويت را تكميل و به همر اه مدارك به نماينده انجمن تحويل نمايند مي توانند در انتخابات شركت كنند. افراد مذكور نمي توانند كانديداي هيئت مديره يا بازرس شوند.
2-20 صلاحيت هاي بعدي براي افراد مندرج درماده 1-20 منوط به صدور كارت و شماره عضويت از طرف انجمن خواهد بود.
3-20 امضاء افراد غير عضو در صورت جلسات شعب اعتبار ندارد.
ماده 21 - در انتخابات شعب نام بازرس بطور جداگانه در برگ راي قيد شود.
ماده 22- هيئت مديره شعبه در اولين جلسه بعد از انتخابات يك نفرمسئول شعبه به عنوان نماينده هيئت مديره انجمن درشعبه، يك نفر دبير و يك نفر خزانه دار با راي مخفی اكثريت اعضاي هيئت مديره انتخاب خواهند کرد.
1-22 در تصميمات هيئت مديره شعب، بازرس و اعضاي علي البدل حق راي ندارند.
ماده 23 - ليست حاضرين جلسه به همراه صورتجلسه انتخابات كه به امضاء نماينده تام الاختيار انجمن و ناظرين رسيده باشد و همچنين صورتجلسه نخست هيئت مديره شعبه جهت تاييد نهايي به انجمن ارسال گردد.
ماده 24 - هيئت مديره انجمن در اولين جلسه، صحت انتخابات شعبه را بررسي ونتيجه را كتبا به شعبه اعلام خواهد كرد.
ماده 25 - هيئت مديره انجمن در صدور يا لغو احكام هر يك از اعضاء هيئت مديره شعبه در هر زمان مختار خواهد بود.
ماده 26 - چنانچه هر يك از اعضای هيئت مديره سه جلسه متوالی يا 5 جلسه متناوب غيبت غير موجه با تشخيص مسئول شعبه داشته باشد مستعفی تلقی شده و جايگزين آن از بين اعضای علی البدل تعيين خواهد شد.
1-26 در موردمسئول شعبه، هيئت مديره شعبه تصميم گيري خواهد كرد.
ماده 27 - شروع فعاليت مسئول جديد يا ساير اعضای هيئت مديره شعبه منوط به تاييد آن از سوی هيئت مديره انجمن خواهد بود.
ماده 28- در مواردی که انتخابات هيئت مديره انجمن به تعويق افتد هيئت مديره شعبه تا انتخابات بعدی به فعاليت خود ادامه خواهد داد.
ماده 29 - عضويت در هيئت مديره شعب غير سياسي، غير انتفاعي و افتخاري است.


بند 3 شرح وظائف
ماده 30- اعضای هيئت مديره شعب بازو های اجرائی انجمن فقط در استان خود بوده و در راستاي اهداف مندرج در بند 1 آيين نامه شعب فعاليت مي كنند.
1-30 فعاليت علمی شعب در راس و الويت قرار داشته و مسئولين شعب می بايست به اين امر اهتما م ورزند.
ماده 31- اعضای هيئت مديره شعب ملزم به رعايت و اجراء کليه قوانين، مقررات و بخش نامه های رسمی دولت، آيين نامه اجرائی، آيين نامه انضباطی و مصوبات هئيت مديره انجمن می باشند.
ماده 32 – مسئول شعبه پاسخگوی تمام اقدامات خود در مقابل هئيت مديره انجمن و مقامات ذيربط بوده و مسئوليت خواهد داشت.
ماده33 - شعب می بايست برنامه فعاليت های علمی خود را حداقل از شش ماه قبل همراه با زمان بندی دقيق ، نام سخنران، تاريخ، محل برگزاری و نحوه ثبت نام به انجمن ارسال نمايند.
1-33- در مواردی که برای تشکيل يك دوره در استان مدرس وجود ندارد انجمن موظف است با درخواست شعبه، نيروی مورد نظر را تامين نمايد.
2-33- پيشنهاد تشکيل دوره های باز آموزی، سمينار ها و کارگاه ها در استان با توجه به الويت، ضرورت و کار کارشناسی از سوی اعضای هيئت مديره شعبه انجام مي پذيرد.
ماده 34- مجمع عمومی ساليانه شعب در روز دوم مرداد تشکيل و صورتجلسه با امضاء حاضرين به هيئت مديره ارسال گردد.
1-34 - برگزاری حد اقل يك سخنرانی علمی در مجمع عمومی لازم الاجراست.
2-34- صورتجلسه مجمع عمومی بدون امضاء اعضاء حاضر اعتبار ندارد.
3-34 تاريخ برگزاري مجمع عمومي حداقل پانزده روز قبل اطلاع رساني گردد.
ماده 35 - كليه مكاتبات در سطح استان با امضاء مسئول شعبه معتبر است.

1-35 - مسئول شعبه نمي تواند با سازمان هاي فرا استاني مكاتبه نمايد.

2-35 - مكاتبات فرا استاني از طريق هيئت مديره انجمن انجام مي گيرند.

3-35 - رونوشت كليه مكاتبات شعب بايد به دفتر انجمن ارسال گردد.

ماده 36-مسئول شعبه می بايست صورت کليه فعاليتهای شعبه اعم از شرکت در جلسات، سخنرانی ها و پيگيری مشکلات اعضاء را کتبا به هيئت مديره انجمن ارسال كند.

ماده 37- شعب بايد دارای يک بايگانی جهت نگهداری يک نسخه از کليه نامه های وارده، صادره، صورتجلسات انجمن و دفاتر مالی بوده تا در موارد لزوم به بازرس انجمن يا شعبه ، هيئت مديره انجمن و يا هيئت مديره بعدی شعبه تحويل نمايند.

ماده 38- شعب دارای سربرگ و مهر متحد الشكل مي باشند كه توسط انجمن تهيه و در اختيار مسئول شعبه قرار خواهد گرفت.ماده39 - شعب بايد با بازرس هيئت مديره انجمن و شعبه مربوطه همکاری كنند.

1-39 بازرس هيئت مديره شعب می تواند در صورت عدم همکاری هيئت مديره شعبه موارد را کتبا به هيت مديره انجمن اطلاع دهد.

ماده 40- خزانه دار شعبه ملزم به نگهداری دفتر مالی شعبه می باشد.

ماده 41- کليه مبالغ دريافتی به حساب انجمن واريز وپس از رسيد به حساب هيئت مديره شعبه واريز خواهد شد.

ماده 42- هزينه های جاری شعبه از محل 30 درصد در آمد های شعبه بصورت حق عضويت آن استان خواهد بود.

ماده 43 - در موارد لزوم و به درخواست هيئت مديره و تصويب هيئت مديره انجمن منابع مالی مازاد به شعبه تخصيص خواهد يافت.

ماده 44- هر شعبه ملزم به بازگشائی حساب حقيقي با امضاء و حق برداشت مشترک مسئول شعبه و خزانه دار خواهد بود.

ماده 45- مسئول شعبه موظف است در مواردی که هيئت مديره تشخيص می دهد در جلسه هيئت مديره ويا جلسه عمومی مسئولين شعب حضور يابد.

ماده 46- بر اساس ضرورت كميته هاي مختلف شعب بر اساس آيين نامه كميته هاي انجمن و با تصويب هيئت مديره شعب تشكيل خواهند شد.